Kajúcna tryzna - Obrad

Miesto konania

Kajúcna tryzna za nenarodené deti má charakter spoločného a verejného odprosenia. Tomu treba prispôsobiť aj miesto konania. Mal by to byť verejný, neutrálny, vonkajší priestor (napr. námestie, park, cintorín a pod.). V prípade nepriaznivého počasia to môže byť kultúrny dom alebo iný spoločenský priestor.

Naše pokánie nechceme skrývať, ale práve naopak, verejne vyznať. Verejne, lebo ho prednášame za mnohých. Verejne, lebo odprosujeme mnohých.

Čas konania

Termín konania kajúcnej tryzny treba prispôsobiť stavu duchovnej a technickej prípravy. Náhlivosť tu nemá opodstatnenie. Pripravenosť sŕdc je prvoradá. V modlitbe a dialógu spoznáte, kedy dozrel čas na realizáciu kajúcnej tryzny.

Výber dňa a hodiny treba zvoliť tak, aby vyhovoval čím viacerým.

Hudobné vstupy

Sú dôležitou súčasťou obradu. Hudba a spev skrášľujú obrad, dodávajú mu slávnostný a dôstojný charakter, napomáhajú modlitbu, dotýkajú sa sŕdc. Výber spevov treba prispôsobiť schopnostiam zboru. Zhromaždení privítajú, ak dostanú texty piesní v tlačenej podobe alebo na projekcii. Prípustná je aj inštrumentálna hudba. Podľa okolností možno použiť aj reprodukovanú hudbu (CD a pod.).

„Blažený, komu sa odpustila neprávosť‟

Žalm 32, 1

Hudobný vstup stojíme

Úvod stojíme

Hlavný predsedajúci otvorí obrad takto alebo podobne:

Predsedajúci:
V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
Zhromaždenie:
Amen.
Predsedajúci:
Boh, prameň každého života, jeho vtelené Slovo Ježiš Kristus i Duch pravdy nech je s vami všetkými.
Zhromaždenie:
I s duchom tvojím.

Privítanie sedíme

Prítomným sa prihovorí moderátor, resp. moderátorská dvojica týmito alebo podobnými slovami:

Vážení prítomní, dovoľte nám privítať vás na kajúcnej tryzne za nenarodené deti. Je to azda prvýkrát, čo dozrela v srdciach ľudí nášho mesta/našej obce túžba uznať, verejne vyznať a s pokorným srdcom vyjadriť ľútosť nad tragédiou umelých potratov. Počas uplynulých desaťročí táto tragédia spôsobila, že posvätné spoločenstvo rodiny sa stalo bitevným poľom s nesmiernymi stratami na oboch stranách. Zničené životy našich detí, pošliapaná dôstojnosť materstva, vyprázdnená statočnosť otcovstva. Psychické problémy, nedôvera vo vzťahoch, závislosti, rozpady manželstiev, sexuálna neviazanosť, výchovné problémy a iné... to všetko sú reálie našej spoločnosti, ktoré vyrastajú z podhubia útokov na najmenších z nás, na nenarodené deti, na naše deti.

Vaša prítomnosť ukazuje na veľkosť vášho srdca.

Možno si v srdci hovoríte, že vás sa to netýka: „Ja som sa na aborte nezúčastnil ani som naň nenavádzal, ani som ho nevykonal.“ Môže to byť pravda. Ale to ešte neznamená, že sa nás to netýka. Počas niekoľkomesačnej prípravy sme prehlbovali náš pohľad na tragédiu umelých potratov a objavovali sme nitky spoluzodpovednosti za toto nekončiace krviprelievanie nevinných detí. Naším dnešným kajúcnym stretnutím chceme vypovedať a uznať náš podiel viny. Zároveň chceme odprosovať za hriechy proti životu, ktoré spáchali iní.

Do príprav a realizácie kajúcnej tryzny za nenarodené deti v našom meste/našej obci sa zapojili (tu je vhodné vymenovať všetky participujúce subjekty – cirkvi, spoločenstvá, zložky samosprávy, ...).

Osobitne chceme privítať medzi nami (tu je vhodné predstaviť významnejších predstaviteľov, hostí, rečníkov a pod.). Ďakujeme im, že svojou prítomnosťou posilňujú vážnosť a dôležitosť nášho spoločného aktu odprosenia.

Dnes upierame zrak na Krista, ktorý povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili“ (Mt 25, 40). Ježišove slová sú pre nás, osobitne kresťanov, silným podnetom na spytovanie svedomia.

Na tomto mieste nechceme ľahkovážne posudzovať. Chceme v pokore vylievať naše srdce pred Bohom – za naše vlastné hriechy a za hriechy našich otcov. Chceme, ako svätý Pavol, „plakať s plačúcimi“ (Rim 12, 15), vyjadriť účasť na bolesti tých, ktorých skúsenosť umelého potratu bytostne zasiahla – najmä nenarodené deti, ich rodičov a zdravotníckych pracovníkov.

Máme však veľkú nádej, ba doslova istotu u milosrdného Boha, že ak s kajúcim srdcom poprosíme o odpustenie, zľutuje sa. Kristus „vskutku niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení (Iz 53, 4-5).

Dnes chceme spoločne, my občania i autority nášho mesta/obce, vyjadriť ľútosť a bolesť nad stratou nevinných nenarodených detí. Chceme byť generáciou, ktorá je odvážna obzrieť sa späť aj napriek hanbe a vine, ktorá na nás dolieha, pretože vieme, že len pravda nás môže urobiť slobodnými. Chceme spoločne pred naším Bohom prosiť o odpustenie a milosť pre nás, pre naše mesto. A napokon týmto stretnutím chceme vyjadriť hlbokú túžbu, aby sa táto každodenná realita umelého potratu viac neopakovala.

Krátky hudobný vstup

Predstavenie dôvodu kajúcnej tryzny a historické fakty

Moderátor:

Teraz poprosím pána/pani .........., aby nám súhrnne predstavil(a) tragédiu umelých potratov, ktorá nás primäla zhromaždiť sa na tomto mieste.

Uvedený lektor (napr. z radov pro-life aktivistov alebo zdravotníckych pracovníkov) prečíta vybrané časti alebo celý text kapitoly 1 a 2 v tejto brožúre. Súčasťou predstavenia môžu byť aj detailnejšie informácie, ktoré sa týkajú špecificky vášho mesta/obce.

Modlitba stojíme

Predsedajúci:
Modlime sa.
Bože, ty jediný máš moc dávať dych života,*
vzdávame ti vďaky, že si nás utvoril v lone matky a prosíme, -
aby sme verne spravovali celé stvorenie
a ochraňovali dôstojnosť každého ľudského života.
Skrze Krista, nášho Pána.
Zhromaždenie:
Amen.

Čítanie z Božieho slova

Počet a usporiadanie biblických čítaní možno prispôsobiť miestnym okolnostiam.

Prvé čítanie sedíme

Čítanie z Knihy Genezis (4, 6-16)

Žalm sedíme

Ž 139, 1-3.13-14.15
Responzórium: Chválim ťa, Pane, že som vznikol tak zázračne.

Druhé čítanie sedíme

Čítanie z Listu apoštola Pavla Rimanom (5, 18-21)

Verš pred evanjelium

Aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán: aby ste sa navzájom milovali, ako som ja miloval vás. Aleluja. (Jn 13, 34)

Evanjelium stojíme

Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša (25, 31-46)

Iné vhodné biblické texty: 2 Krn 7, 13-14; Ezd 9, 5-6; Nár 2, 11.18-19; Neh 1; Neh 9; Mich 7, 18-19; Dan 3, 26-35; Dan 9; Iz 26, 16-21; Ž 24; Ž 25; Ž 32; Hebr 12, 7-15; Hebr 12, 18-24; Mk 9, 1-15; Mt 6, 9-15; Mt 18, 19-22

Pokánie autorít sedíme

Moderátor uvedie jednotlivých rečníkov, ktorí sa prihovoria slovami osobného i zástupného pokánia týmito alebo podobnými slovami:

Nemôžeme len tak zahladiť všetky ohavnosti minulých a novodobých dejín, akoby sa nestali. Žiaľ, často ich nevieme ani napraviť či nahradiť spôsobené škody. Ale môžeme a chceme ich s úprimným a kajúcim srdcom vyznať i oľutovať. Preto teraz chcem poprosiť prítomné autority, aby v mene našej generácie i v mene našich otcov vypovedali potrebné slová pokánia a ľútosti.

Príhovorov môže byť viacero (napr. predstaviteľ jednej alebo viacerých cirkví, predstaviteľ mesta/obce, predstaviteľ nemocnice alebo zdravotníkov a iní). Treba starostlivo dbať, aby príhovory mali kajúcny a odprosujúci ráz.

Je vhodné, aby jeden z príhovorov mal ďakovný ráz (môže ho predniesť napr. človek, ktorý bol ohrozený potratom). Tento ďakovný príhovor môže byť adresovaný rodičom, ktorí ochotne prijali deti; lekárom, ktorí si uplatnili výhradu vo svedomí; aktivistom, ktorí poskytujú pomoc tehotným ženám; atď.

Spoločné odprosenie stojíme

Predsedajúci: Bratia a sestry, dnešným slávením nekonáme nič výnimočné ani záslužné. Skôr napĺňame to, čo sme dosiaľ zanedbávali. Ako jednotlivci i ako spoločnosť sme dlžníkmi našim najmenším bratom a sestrám, ktorí neviditeľne rastú pod srdcom svojej matky. Naše odprosenia adresujeme Bohu i ľuďom, voči ktorým sme sa previnili my alebo naši predkovia. Volajme spoločne: Odpusť nám, Bože.

Vopred určení lektori (napr. zástupcovia participujúcich subjektov) prichádzajú jednotlivo k mikrofónu a prednesú odprosenie. Táto časť môže byť spojená s obradom svetla. Po prečítaní odprosenia môže lektor zažať svoju malú sviecu od veľkej sviece v strede obradného priestoru. Lektori so zažatými sviecami sa môžu postaviť vedľa seba čelom k zhromaždeniu alebo môžu umiestniť svoju sviecu na vopred určené, dôstojné miesto. Počas tohto obradu môže na pozadí znieť stíšená hudba.

Lektor: Bože, vyznávame ti našu necitlivosť k matkám v požehnanom stave a našu ľahostajnosť voči moderným praktikám kultúry smrti.
Zhromaždenie: Odpusť nám, Bože.

Lektor: Bože, vyznávame, že naše srdcia sú zaťažené materializmom a často nie sme schopní tešiť sa z tvojho veľkého daru, ktorým je každé počaté dieťa.

Lektor: Bože, odprosujeme ťa za seba samých i za všetkých mužov, ktorí pre ľahostajnosť a sebectvo neboli pre ženu oporou v tehotenstve.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým lekárom a zdravotníkom, ktorí sa spreneverili svojmu poslaniu chrániť a liečiť každého človeka.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým politikom, ktorí zo zištných dôvodov, zo strachu alebo ľahostajnosti odopreli nenarodeným právnu ochranu.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým voličom, ktorí nedbali na programový profil politických kandidátov.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým mediálnym pracovníkom, ktorí vnášali do verejnej mienky hodnoty sebectva, neviazanosti, bezbožnosti a neúcty.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým kňazom, ktorí zanedbali hlásanie pravdy o hodnote ľudského života, o zlách potratu, antikoncepcie a umelého oplodnenia.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i farským komunitám, ktoré zostali nevšímavé voči ženám a rodinám v núdzi.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým dospelým, ktorí boli deťom na pohoršenie a vystavovali ich neviazanej sexualite a pornografii.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým príbuzným, kolegom a známym, ktorí znevažovali alebo vysmievali ženy pre ich tehotenstvo.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým členom Cirkvi osobnú pasivitu, mlčanie, nevšímavosť alebo neochotu zapojiť sa do diel ochrany života.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým členom Cirkvi hriechy nevery, rozvodu, potratu, sexuálnej neviazanosti, ktoré sú na pohoršenie spoločnosti.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým manželom nedodržanie sľubu, že budeme prijímať deti ako Boží dar.

Lektor: Odpusť, Bože, nám i všetkým príbuzným, kolegom a známym, ktorí znevažovali alebo vysmievali ženy pre ich tehotenstvo.

Predsedajúci:

Verejne vyznávame každú nenávisť, povýšenecký postoj, žartovanie, výsmech, všetky myšlienky, slová alebo skutky, ktoré boli namierené proti nenarodeným deťom, tehotným ženám a samotnému zázraku počatia.

Odprosujeme nenarodené a potratené deti. Ich plná ľudská dôstojnosť bola zastretá silou, ktorej sa nedokázali ubrániť. Dnes ich chceme nanovo zveriť Stvoriteľovi všetkého živého a vyhlasujeme, že uznávame ich hodnotu ako dar. Sú plnohodnotnými ľudskými bytosťami, ktoré majú rovnakú základnú a nemerateľnú hodnotu. Keďže pri počatí Bohom stvorená duša človeka žije naveky, chceme, aby žila aj v našom srdci a mysli. Odprosujeme vás, nenarodené deti.

Odprosujeme ženy – darkyne života. Materstvo, ktoré je slávou, krásou a vrcholným prejavom ženskej lásky, bolo vinou mnohých zošklivené a ponížené na úroveň karikatúry. Dar nového života bol v očiach mnohých dievčat a žien vykreslený ako strašiak a nepriateľ, ktorého sa treba zbaviť. Dôvera, s akou sa srdce ženy obracia k mužovi, bola tak často mužmi zneužitá alebo nenaplnená. Dar ženskej krásy bol a je tak často chápaný len ako predmet na použitie a vlastné obohatenie.

Odprosujeme vás, ženy – darkyne života.

Bože, buď milostivý nám všetkým, súčasníkom i našim otcom, ktorí priamo, nepriamo, vedome, nevedome, akýmkoľvek spôsobom podporovali kultúru smrti alebo zanedbali budovanie kultúry života, najmä vo svojom najbližšom okolí. Zmiluj sa, Bože, nad nami. Amen.

Moderátor pozve prítomných k spoločnej modlitbe Žalmu 51 týmito alebo podobnými slovami:

Vážení prítomní, spojme sa teraz v kajúcnej modlitbe Žalmu 51.

Slová žalmu je dobré mať dopredu vytlačené na lístkoch a rozdať zúčastneným pred kajúcnou tryznou, poprípade ich premietať projektorom. Je vhodné, aby predsedajúci prednášal slová žalmu do mikrofónu – kvôli zjednoteniu sa v modlitbe.

Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť./
Úplne zmy zo mňa moju vinu * a očisť ma od hriechu./
Vedomý som si svojej neprávosti * a svoj hriech mám stále pred sebou./
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil *
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé,/
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku* a nestranný vo svojom súde./
Naozaj som sa v neprávosti narodil * a hriešneho ma počala moja mať./
Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom * a v samote mi múdrosť zjavuješ./
Pokrop ma yzopom a zasa budem čistý; * umy ma a budem belší ako sneh./
Daj, aby som počul radosť a veselosť, * a zaplesajú kosti, ktoré si rozdrvil./
Odvráť svoju tvár od mojich hriechov * a zotri všetky moje viny./
Bože, stvor vo mne srdce čisté * a v mojom vnútri obnov ducha pevného./
Neodvrhuj ma spred svojej tváre * a neodnímaj mi svojho ducha svätého./
Navráť mi radosť z tvojej spásy * a posilni ma duchom veľkej ochoty./
Poučím blúdiacich o tvojich cestách * a hriešnici sa k tebe obrátia./
Bože, Boh mojej spásy, zbav ma škvrny krvipreliatia *
a môj jazyk zajasá nad tvojou spravodlivosťou./
Pane, otvor moje pery * a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu./
Veď ty nemáš záľubu v obete, * ani žertvu neprijmeš odo mňa./
Obetou Bohu milou je duch skrúšený; *
Bože, ty nepohŕdaš srdcom skrúšeným a poníženým./
Buď dobrotivý, Pane, a milosrdný voči Sionu, * vybuduj múry Jeruzalema./
Potom prijmeš náležité obety, obetné dary a žertvy; *
potom položia na tvoj oltár obetné zvieratá./

Po modlitbe žalmu môže nasledovať chvíľka ticha, ktorú uvedie moderátor takto alebo podobne:

Teraz prosím všetkých prítomných o chvíľku rozjímavého ticha.

Poďakovanie sedíme

Moderátor poďakuje prítomným za účasť a všetkým participujúcim zložkám za podporu a prípravu podujatia.

Predstavenie „zhmotneného“ pokánia

Ak je to vhodné a možné, práve v tento deň a v spojitosti s obradom kajúcnej tryzny možno uviesť „zhmotnené“ pokánie. Napr. môže byť odhalený a požehnaný symbolický hrob alebo pamätná tabuľa, môže byť zasadený strom, možno ohlásiť vznik farského alebo ekumenického centra života a pod.

Požehnanie stojíme

I. forma

Predsedajúci (jeden alebo viacerí spoločne):
Nech ťa žehná Pán a nech ťa ochraňuje!
Nech Pán rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!
Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a nech ti daruje pokoj!

II. forma

Predsedajúci:
Pán s vami.
Zhromaždenie:
I s duchom tvojím.
Predsedajúci:
Nech vás Boh zahrnie svojím požehnaním, aby ste boli pred ním vždy čistí a svätí; nech vás štedro obdarí pokladmi svojej dobroty a poučuje slovom pravdy; nech vás povzbudzuje radostnou zvesťou spásy a posilňuje vo vás bratskú lásku. Skrze Krista, nášho Pána.
Zhromaždenie:
Amen.
Predsedajúci:
Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý.
Zhromaždenie:
Amen.
Predsedajúci:
Iďte v mene Božom.
Zhromaždenie:
Bohu vďaka.

Hudobný vstup