Dobrá príprava

Kľúčovou časťou kajúcnej tryzny je to, čo jej predchádza – mesiace prípravy. Počas prípravy bude Pán formovať postoj srdca všetkých zúčastnených tak, aby akt samotnej kajúcnej tryzny bol čo najautentickejší. Je to čas inšpirácií a otvárania sa pre nové podnety, lebo Duch „veje kam chce“ (Jn 3, 8).

Prvotný kontakt

Treba osloviť rôzne zložky miestnej komunity a pozvať na pravidelné stretnutia na prípravu kajúcnej tryzny. Osoží, ak spolu s oslovením ponúknete aj túto brožúru. Môže sa stať, že tento projekt bude mať vo vašej komunite viacerých „hýbateľov“, ktorí budú iniciovať pravidelné prípravné stretnutia (nevediac o sebe navzájom). Treba sa z toho tešiť a v pokoji sa zjednocovať. „V pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho“ (Flp 2, 3).

Pravidelné stretnutia

Mali by sa konať aspoň raz mesačne. Čím rôznorodejšie spoločenstvá sú zastúpené na týchto stretnutiach, tým je žiaducejšie, aby sa konali na neutrálnej pôde. Obsahom týchto stretnutí má byť:

  • Čítanie tematických kapitol a spoločné zdieľanie na základe otázok pod textom.
  • Modlitba – môže nadväzovať na prečítanú tému a zdieľanie, modlitba za ducha pokánia, jednoty a vzájomnej úcty pri príprave tryzny; modlitba odprosujúca a zástupná za naše minulé previnenia a pod. Treba s citom a úctou rešpektovať všetkch prítomných a tomu prispôsobiť modlitbové formy. Treba rešpektovať slobodu každého a vyhýbať sa modlitovému formalizmu.
  • Plánovanie krokov smerujúcich k realizácii kajúcnej tryzny (pozri ďalšie kroky).

Celé prípravné obdobie možno posilniť pôstom, napr. 40-dňová reťaz, počas ktorej sa každý deň zapojí do pôstu iná osoba.

Osvetové podujatia

Ich cieľom je scitlivovanie miestnej komunity. Je lepšie, ak sú na neutrálnej pôde. Môžu to byť prednášky (napr. o dôležitosti modlitby, pokánia, pôstu, odpustenia, o postabortívnom syndróme, o abortoch a pod.), besedy s pro-life a pro-rodinnými aktivistami alebo odborníkmi na bioetiku, morálnu teológiu atď., svedectvá (napr. žena po skúsenosti umelého potratu), filmy alebo dokumenty o problematike potratov (Bella, October baby, Nemý výkrik, Neplánované, ...).

Zhromažďovanie informácií

Aby realizácia kajúcnej tryzny bola čím autentickejšia, je osožné, ak v čase prípravy zhromaždíte dôležité dáta o dejinách vašej komunity v súvislosti s problematikou vykonávania potratov – môžu to byť informácie o dejinných udalostiach a osobnostiach, štatistiky, svedectvá pamätníkov a pod. Tak sa dosiahne, že samotná kajúcna tryzna získa konkrétnejší kontext.

Príprava obradu kajúcnej tryzny

Predloha obradu sa nachádza tu. Je to len pomôcka, ktorá pomenúva mnohé špecifické úlohy. Počas pravidelných stretnutí spoločne v dialógu hľadajte také usporiadanie obradu, ktoré najviac zodpovedá špecifickosti vašej situácie. Treba dbať hlavne na to, aby aktéri obradu boli vybraní spomedzi ľudí, ktorí sa zúčastňovali na prípravných stretnutiach a autenticky prežívajú ľútosť i túžbu po odprosení a uzdravení. Osobitne to platí o moderátoroch a autoritách, ktoré prednášajú odprosenie. Obrad sa má niesť v duchu dôstojnosti, pokory, jednoduchosti. Slová obviňovania, moralizovania iných alebo zľahčovania našich vín sú neprípustné. Celý obrad má byť rozvinutím vyznania: „My sme zhrešili!“

„Zhmotnenie“ pokánia

„Ako vynikáte vo všetkom: vo viere, v slove, v poznaní, vo všetkej horlivosti a v láske, ktorú sme vo vás vzbudili, tak vyniknite aj v tomto diele lásky. Nehovorím vám to ako rozkaz, ale horlivosťou iných skúšam pravosť aj vašej lásky“ (2 Kor 8, 7-8). Od slov treba prejsť k činom. To platí aj o pokání. V čase prípravy proste o svetlo poznania, ako vo svojej obci/meste zhmotníte svoje „áno životu“. Jednoduchšou formou môže byť zriadenie symbolického hrobu potrateným deťom alebo pamätná tabuľa, či zasadenie symbolického stromu. Vzácnejším „zhmotnením“ pokánia je vytvorenie štruktúr pomoci tehotným ženám v núdzi a viacdetným rodinám alebo podpora a zviditeľnenie už jestvujúcich miestnych štruktúr. Osobitne vzácne sú diela, na ktorých participujú viaceré miestne zložky (cirkvi, samospráva, škola atď.).

Mobilizácia obyvateľstva

Je zrejmé, že do kajúcnej tryzny sa nezapoja všetci. No môžu o nej vedieť takmer všetci. Tvorivo treba využiť klasické i moderné informačné kanály. Informácie môžu byť dávkované vo viacerých fázach. Podať informáciu, pozvať k účasti – to je malá služba z našej strany, ale môže priniesť veľké (hoci niekedy neviditeľné) ovocie na strane adresátov.

Dokumentácia podujatia

Táto úloha sa týka samotnej kajúcnej tryzny, ale treba na ňu myslieť už vopred. Foto-, audio- a videodokumentácia môže poslúžiť miestnej komunite ako spomienka a archívny materiál. Zároveň môže poslúžiť ako inšpirácia pre ďalšie mestá a obce, ktoré zatiaľ kajúcnu tryznu neuskutočnili. Budeme vám vďační, ak nás vopred informujete o realizácii tryzny vo vašom meste alebo obci (pokanie@pochodzazivot.sk).

Príprava kajúcnej tryzny bude spojená s mnohými prekážkami. Nenechajme sa zastrašiť ani odradiť. Pamätajme, že „náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a proti duchom zla v nebesiach“ (Ef 6, 12).